Organizačná štruktúra AP

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA AP 2018

Čestné direktórium:
Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor
Prof. PhDr. Milan Portík, PhD., prorektor
Doc. PhDr. Martina Kášová, PhD., prorektorka
Ing. Mária Nováková, kvestorka
Doc. PhDr. Martin Javor, PhD., riaditeľ CCKV PU

Direktórium festivalu: Prof. PhDr. Karol Horák, CSc.PhDr. Miron Pukan, PhD.

Programová komisia:
Prof. PhDr. K. Horák, CSc., PhDr. M. Pukan, PhD., Mgr. D. Laciaková, Prof. PhDr. P. Káša, CSc., K. Hnát

Ekonomická komisia:
E. Chovancová, E. Bartoníková, Mgr. I. Juneková

Organizačná:

PhDr. V. Juríčková, PhD., JUDr. A. Vaško, PhDr. V. Tarjányi, PhD.

Ubytovacia – stravovacia komisia:
PhDr. V. Tarjányi, PhD., Mgr. F. Martinka, M. Bašistová

Technická komisia:
Mgr. Š. Koľšovský, I. Pichanič

Komisia pre styk s vonkajším prostredím:
Doc. PhDr. M. Kášová, PhD., RNDr. F. Franko, PhD., Mgr. P. Novák, Mgr. E. Peknušiaková, PhD., Doc. Ing. L. Suhányi, PhD. – FM, Marek Sedlák – Rektorát PU, PhDr. Daniela Cehelská, PhD.

Zástupcovia fakúlt:
Doc. PhDr. N. Nováková, PhD. – FHPV PU
Doc. ThDr. Ľ. Petrík, PhD. – GTF PU
PaedDr. A. Derevjaníková, PhD. – PF PU
Doc. Ing. L. Suhányi, PhD. – FM PU

Prof. PhDr. Z. Stanislavová, CSC. – PF PU
Prof. PhDr. P. Káša, PhD. – FF PU

 

Zodpovední za súťažné kategórie:
Študentské divadlo – Prof. PhDr. Karol Horák, PhD., PhDr. Miron Pukan, PhD.
Literárna tvorba – Prof. M. Součková, PhD., PhDr. Peter Milčák, PhD.
Umelecký preklad – Mgr. M. Baláž, PhD. – doc. PhDr. Marián Milčák, ,PhD., prof. PhDr. P. Káša, PhD., doc. PhDr. Ľ. Petraško, PhD., prof. PhDr. Zuzana Malinovská, PhD.
Film: doc. PhDr. J. Rusnák, PhD., doc. PhDr. J. Sabol, PhD., Ing. František Franko, PhD.

Zdieľajte túto stránku
Top