Pokyny a poplatky - Konferencia Média a text 6

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pokyny a poplatky


Rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština a poľština.

Pozvánka na konferenciu
 

Registrácia prebiehala online
priamo na tejto stránke a bola predĺžená do 10. 8. 2016. Ďakujeme všetkým za registráciu.
Príspevok je potrebné poslať do
31. 10. 2016.

Formálne požiadavky na výstup
 
Šablóna príspevku


Publikačným výstupom bude recenzovaný zborník abstraktov, ktorý vyjde v printovej podobe a obdrží ho každý účastník počas konania konferencie a recenzovaný konferenčný zborník, ktorý vyjde v elektronickej podobe v priebehu roka 2017.Poplatok za aktívnu účasť je 50 EUR (pokrýva administratívne a organizačné výdavky spojené s konferenciou).

Spôsob úhrady:

Poplatok
je potrebné uhradiť prevodom na účet Prešovskej univerzity:

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205
SWIFT CODE: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 101211
Do správy pre prijímateľa uviesť meno a názov konferencie
.

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava 15

Názov majiteľa/prijímateľa účtu/platby:
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita
ul. 17. novembra 1
080 78  Prešov
Slovensko

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky