Zoznam - Konferencia Média a text 7

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zoznam

 Zoznam prihlásených na konferenciu Médiá a text 7
ku dňu php echo date("d. m. Y");?>:php
//error_reporting(0);
$spojenie = MySQL
i_Connect("localhost", "media-text7", "Media.2020");             
//@$spojenie = MySQL
i_Connect("localhost", "media-text7", "Media.2020");
//$set = @mysql
i_query ('SET NAMES CP1250');
//$set = @mysql
i_query ('SET COLLATION_CONNECTION = CP1250_GENERAL_CI');
$set = @mysql
i_query ('SET NAMES utf8');
$set = @mysql
i_query ('SET COLLATION_CONNECTION = utf8');
if (!$spojenie):
 echo "

Nepodarilo sa pripojiť k databáze.";
else:
 MySQL
i_Select_DB("media-text7",$spojenie);
 $vysledok = MySQL
i_Query("SELECT * FROM formular1 ORDER BY field_3",$spojenie);
      echo "

Počet prihlásených: ".MySQLi_Num_Rows($vysledok)."

";

?>


     
php
$i=1;
  while ($myrow = MySQL
i_Fetch_Row($vysledok)):
     echo "
";
     echo "";
  echo "";
   endwhile;

 
 MySQLi_Close($spojenie);
endif;

?>

".$i++."";
  if ($myrow[4]!="") $myrow[4] = ", ".$myrow[4];
     echo "

Autor:  ".$myrow[1]." ".$myrow[2]." ".$myrow[3].$myrow[4]."";
     echo "

Inštitúcia:  ".$myrow[7]."";
  //echo "
Address: ".$myrow[6]."";
  //echo "
Telephone number: ".$myrow[7]."";
     echo "
Mail: ".$myrow[5]."";  
     echo "
Sekcia: ".$myrow[9]."";
     //if ($myrow[9]=="(1) interpretácia mediálneho textu: trendy a perspektívy" ) echo "
Sekcia: ";
     //if ($myrow[9]=="(2) jazyk médií: lingvistické, kulturologické a semiotické súradnice" ) echo "
Sekcia: ";
     //if ($myrow[9]=="(3) mediálna performancia ako (pop)kultúrny fenomén" ) echo "
Sekcia: ";
     //if ($myrow[9]=="(4) umenie a médiá: vzťah medzi umením a produkciou (masových) médi" ) echo "
Sekcia: í";
     //if ($myrow[9]=="(5) jazyk digitálnych médií" ) echo "
Sekcia: ";

 echo "
Názov príspevku: ".$myrow[10]."";
 echo "
Kľúčové slová príspevku: ".$myrow[11]."";
 
//echo "
Abstrakt príspevku: ".$myrow[12]."";
   echo "
Title: ".$myrow[13]."";
  echo "
Keywords: ".$myrow[14]."";
    //echo "
Abstract: ".$myrow[18]."";

         //echo "
Date of registration: ".$myrow[19]."Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky