Úvod

Projekt STAROSŤ O SEBA: ANTICKÉ PROBLEMATIZÁCIE ŽIVOTA A SÚČASNÉ MYSLENIE sa zaoberá fundamentálnou otázkou antickej etiky, ktorá sa dostala do centra pozornosti súčasných mysliteľov až na konci 20. st. Ide o vzťah k sebe samému, t. j. o spôsoby vytvárania vlastného ja, ktoré zakladajú vzťah k iným. Starosť o seba spája všetky oblasti morálneho myslenia, a to nielen pokiaľ ide o teoretické otázky etiky, ale aj o praktiky seba samého.

Téma starosti o seba v modernom myslení zahŕňa širokú oblasť sebautvárania človeka a záujmu o seba. Skúmanie problematiky starosti o seba v prepojení s problémovým rámcom filozofickej antropológie vychádza zo všeobecného konštatovania stavu krízy súčasnej kultúry. Orientuje sa na analýzu možností človeka presahovať situáciu konfliktu hodnotových systémov a kontingentnosti podmienok života udržateľným stupňom otvorenosti rizikám, kreatívnosti pri riešení konfliktov a rozvíjaním schopnosti transcendovať daný stav – tým napĺňať údel človeka ako ľudstva. Pokus o civilizačno-kultúrnu diagnostiku v sebe spája štúdium pôvodných výsledkov ľudského sebapoznania a zafixovaných sebautvárajúcich praktík, ako aj spôsobov ich obnovovania v kultúre a explikovania v súčasnom filozofovaní. Cieľom je komplexnejšie pochopenie zdrojov a foriem našej subjektivity (resp. odkrytie neznámych a prehliadaných zdrojov), spôsobov našej integrácie vo funkčných systémoch spoločnosti, osobitne v symbolických systémoch kultúry, v konečnom dôsledku rozpoznanie rozhodujúcich axiologických „atraktorov“ (normatívnych veličín) formovania súčasného conditio humana.

Projekt podporuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *