POKYNY - Konferencia MÉDIÁ A TEXT 9

MÉDIÁ A TEXT 9
MÉDIÁ A TEXT 9
Prejsť na obsah
POKYNY A POPLATKY

Rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština a poľština.
Pozvánka na konferenciu –  
Registrácia prebieha online priamo na tejto stránke do 15. 09. 2024.
Príspevok je potrebné poslať do 31. 12. 2024.
Formálne požiadavky na výstup –
Šablóna príspevku –

Publikačným výstupom bude  recenzovaný zborník príspevkov, ktorý vyjde v elektronickej podobe v priebehu roka 2025.

Zaslaním príspevku autor prejavuje súhlas s jeho uverejnením v elektronickom zborníku z konferencie umiestnenom v Digitálnej knižnici PU na webe Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove.
Poplatok za aktívnu účasť je 50 EUR (pokrýva administratívne a organizačné výdavky spojené s konferenciou).

Spôsob úhrady:

Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Prešovskej univerzity:

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205
SWIFT CODE: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 101211
Konštantný symbol: 0308
Do správy pre prijímateľa uviesť meno a názov konferencie (MaT9).

Názov banky:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05  Bratislava 15

Názov majiteľa/prijímateľa účtu/platby:
Filozofická fakulta
ul. 17. novembra 1
080 01  Prešov
Slovensko

IČO: 17070775
DIČ: 2020980082
IČDPH: SK2020980082
© FF PU v PREŠOVE, 2016 2024

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE A TVORIVÚ VEDECKÚ SPOLUPRÁCU

MÉDIÁ A TEXT 9
Návrat na obsah