Page 226 - Osobnosti Filozofickej fakulty v Prešove
P. 226

Juraj VALISKA                          Doc. PhDr., CSc.
                  *?3.?5.?1926 (Vrbnica, okr. Michalovce)

                            – †?9.?6.?2008 (Trenčín)
                    Pôsobenie na fakulte: 1963 – 1982.
        Pracoviská: Katedra slovenského jazyka a literatúry;
           Katedra germanistiky, anglistiky a romanistiky.
         Funkcie: vedúci katedry (1963 – 1967, 1974 – 1978).

        Profesijná biografia:

        1954 – 1958:	vysokoškolské štúdium na Fakulte spoločenských vied Univerzity Palackého v Olomouci
        		(nemecký jazyk – ruský jazyk)
        	 1966:	 CSc. (odbor germánska jazykoveda; Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyňe v Brne)
        	 1967: 	PhDr. (odbor germánska jazykoveda; Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyňe v Brne)
        	 1975:	doc. (odbor germánska jazykoveda – špecializácia: nemecký jazyk; FF UPJŠ v Prešove)

        Odborný profil:                     s  bratislavskou germanistikou, neskôr s  odborníkmi
                                    germánskej jazykovedy a literárnej vedy na Univerzite
        Profesijnú dráhu doc. Valisku určovali tri navzájom   Friedricha Schillera v Jene.
        prelínajúce sa zložky: vedeckovýskumná, pedagogic-
        ká a organizačná. Roku 1963 sa stal vedúcim Katedry     Hľadanie východísk pre čoraz kvalitnejšie fungova-
        cudzích jazykov FF UPJŠ v Prešove – dva roky predtým   nie katedry ako odbornej inštitúcie prirodzene spájal
        založeného pracoviska, s ambíciou vzdelávať budúcich   s kreovaním vlastnej vedeckej identity. Predmetom
        učiteľov nemeckého jazyka a literatúry. Na tomto poste  jeho výskumov sú nárečia nemeckých jazykových ob-
        v rokoch 1963 – 1967 a 1974 – 1978 pracoval najmä na   lastí, resp. nárečia enkláv na východnom Slovensku
        skvalitňovaní odbornej profilácie učiteľského zlože-   (napr. [2], [4], [10], [13 – 15]), vrátane výskumu vlast-
        nia katedry a obsahovej náplne vzdelávacích progra-   ných mien (napr. [5]?–?[8]). Nárečia horného Spiša,
        mov. Patril k tým, ktorí sa zaslúžili o plodné kontakty

224
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231